hlavný obrázok stránky

  • sliderImage_3
  • sliderImage_2
  • sliderImage_1

Oznámenie o aktualizácií

Výziev na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020

pre podopatrenia 4.1, 6.4 a 4.2


Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. týmto oznamuje, že s účinnosťou od dnešného dňa, t.j. 01.11.2019 sa z dôvodu vytvorenia dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k Žiadostiam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) upravuje dátum uzavretia výziev vyhlásených pre podopatrenia 4.1, 6.4 a 4.2 v zmysle PRV SR 2014 – 2020.


Pôvodný dátum ukončenia predmetných výziev sa mení na 28.02.2020 (v prípade podopatrení 4.1 a 6.4) a na 13.03.2020 (v prípade podopatrenia 4.2).

Všetky dokumenty zverejnené v rámci predmetných výziev zostávajú nezmenené a platné v pôvodnom znení.

Žiadatelia môžu kompletnú dokumentáciu (Žiadosti o poskytnutie NFP spolu so všetkými relevantnými prílohami) predkladať do termínov uvedených vyššie. 


 

Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. (skrátene MAS LABOREC, o.z.) 


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.