hlavný obrázok stránky

Výzva č.3 na výber OH - ukončená

Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.

vyhlasuje

výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok

z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia


Podopatrenie 7.2

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)


Termíny Výzvy č.3 na výber odborných hodnotiteľov

- dátum vyhlásenia: 08.03.2021

- uzávierka prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu OH: 19.03.2021

- výber OH do: 26.03.2021


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva č.3 na výber OH

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Životopis OH (vzor)


 

 

 

OH ŽoNFP - Archív>Výzva č.3 na výber OH - ukončená


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.