hlavný obrázok stránky

Výzva č. 5 na výber OH

Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.

vyhlasuje

výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok

z PRV SR 2014 – 2020 pre:

 


Podopatrenie 7.2

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Podopatrenie 7.4

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Podopatrenie 4.1

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)


Termíny Výzvy č. 5 na výber odborných hodnotiteľov (OH):

- dátum vyhlásenia: 26.02.2024

- uzávierka prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu OH: 04.03.2024

- výber OH do: 05.03.2024


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva č. 5 na výber OH s prílohami

 

 

Odborné hodnotenie ŽoNFP>Výzva č. 5 na výber OH


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.