hlavný obrázok stránky

Výzva č.2 na výber OH - ukončená

Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.

vyhlasuje

výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok

z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia


4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)


Termíny Výzvy č.2 na výber odborných hodnotiteľov

- dátum vyhlásenia: 07.04.2020

- uzávierka prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu OH: 28.04.2020

- výber OH do: 30.04.2020


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva č.2 na výber OH

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Životopis OH (vzor)


 

 

 

 

Odborné hodnotenie ŽoNFP>Výzva č.2 na výber OH - ukončená


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.