hlavný obrázok stránky

Integrovaný regionálny operačný program

 

Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

(IROP 2014 - 2020)


Európska komisia schválila 18. decembra 2014 Integrovaný regionálny operačný program, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude financovaná bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Zlepší sa kvalita života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

Výsledkom programu bude zlepšenie napojenia regiónov na cestnú infraštruktúru a efektívnejšie poskytovanie verejnej osobnej dopravy s ohľadom na zníženie znečistenia ovzdušia. Vybuduje sa kompaktná sieť cyklotrás v mestách a mestských oblastiach.

Operačný program podporí oblasť sociálnej  a zdravotnej infraštruktúry. V rámci sociálnej oblasti sa bude investovať do zariadení sociálnych služieb, do zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov s cieľom podpory zosúladenia rodinného a pracovného života a zvýšenia zamestnanosti žien. V rámci zdravotnej infraštruktúry budú investície nasmerované do terénnych a ambulantných sociálnych služieb, modernizácií nemocníc a  vybudovanie centier zdravotnej starostlivosti.

V rámci ochrany životného prostredia bude podporená rekonštrukcia budov – zatepľovanie, modernizácia vykurovacích systémov, modernizácia osvetlenia a výťahov. Zároveň  sa bude investovať aj do vodného hospodárstva (rekonštrukcia  prívodov vody, budovania verejných kanalizácií a čistení odpadových vôd). Program podporí zelenú infraštruktúru prostredníctvom prirodzených prvkov, napr. vybudovaním ostrovčekov lesa, živé ploty, zelené parky, izolačná zeleň, zelené strechy, zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.


 

 Integrovaný regionálny operačný program

2 122 886 242,- EUR

 Z toho

 Európsky fond regionálneho rozvoja

1 754 490 415,- EUR

 Národné spolufinancovanie

368 395 827,- EUR


Zdroj: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/operacne-programy/

Podrobné informácie nájdete na webovom sídle MPRV SR.

 

 

IROP>Integrovaný regionálny operačný program


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.