hlavný obrázok stránky

Výzva č.1 na výber OH - ukončená

Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.

vyhlasuje

výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok

z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia


7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)


Termíny Výzvy č.1 na výber odborných hodnotiteľov

- dátum vyhlásenia: 05.08.2019

- uzávierka prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu OH: 19.08.2019

- výber OH do: 26.08.2019


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva č.1 na výber OH

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Životopis OH


 

 

 

OH ŽoNFP - Archív>Výzva č.1 na výber OH - ukončená


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.