hlavný obrázok stránky

Program rozvoja vidieka

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

(PRV SR 2014 - 2020)


Európska komisia schválila 13. februára 2014 Program rozvoja vidieka, ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude posilnená  konkurencieschopnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva a to i formou  financovania odborných  školení, kurzov a poradenských  služieb. Zámerom je zvýšiť odbornosť  jednotlivých poľnohospodárov, spracovateľov a prijímateľov pomoci z fondov EÚ.

Investíciami do skladovania, spracovania, uvádzania výrobkov na trh bude podporená celková výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskych  podnikov.

Z operačného programu bude financovaná výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest a prístupu k lesnej pôde, modernizácia a oprava odvodňovacích systémov a kanálov.

Nezabudlo sa ani na mladých podnikateľov resp. podporu podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby, ale aj podporu malých poľnohospodárskych podnikov. Investície budú smerované do vidieckeho cestovného ruch a agroturistiky.

Finančné prostriedky pôjdu do obnovy dedín vo vidieckych oblastiach a to najmä na miestne kanalizácie, vodovody, miestne komunikácie, mosty, lávky, zastávky. Aktivity budú smerovať aj na zmenu vzhľadu a úpravu obcí,  tvorbu verejných priestranstiev námestí a parkov. Priestor dostane aj budovanie širokopásmového internetu, vrátane zriadení verejne prístupných miest.

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.


 Program rozvoja vidieka

2 099 199 696,- EUR

 Z toho

 Európsky poľnohospodársky fond pre   rozvoj vidieka

1 559 691 844,- EUR

 Štátny rozpočet SR

539 507 852,-  EUR


Zdroj: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/operacne-programy/

Podrobné informácie nájdete na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

 

PRV>Program rozvoja vidieka


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.