hlavný obrázok stránky

Výzva č. 4 na výber OH - ukončená

Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.

vyhlasuje

výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok

z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia

 


Podopatrenie 7.4

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)


Termíny Výzvy č.4 na výber odborných hodnotiteľov

- dátum vyhlásenia: 06.06.2022

- uzávierka prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu OH: 13.06.2022

- výber OH do: 14.06.2022


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva č.4 na výber OH

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Životopis OH (vzor)

OH ŽoNFP - Archív>Výzva č. 4 na výber OH - ukončená


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.