hlavný obrázok stránky

Ukončené výzvy


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 7.5

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 5.6.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 30.9.2019 23:59:59

7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 882 kb [882 kB] pre otvorenie suboru kliknite [8136 kB]


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 7.4

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 5.6.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 30.9.2019 23:59:59

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 889 kb [889 kB] pre otvorenie suboru kliknite [8136 kB]


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 7.2

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 5.6.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 30.9.2019 23:59:59

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 895 kb [895 kB] pre otvorenie suboru kliknite [8136 kB]Strana 2 z 2

MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.