hlavný obrázok stránky

AKTUALITY


Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy

IROP-CLLD-P942-512-003

Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-P942-512-003 zameraná na aktivitu C1 Komunitné sociálne služby, ktorá bola vyhlásená dňa 20.01.2023 bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v predmetnej výzve.

 


 Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy

IROP-CLLD-P942-511-001

Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-P942-511-001 zameraná na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií, ktorá bola vyhlásená dňa 11.10.2021 bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v predmetnej výzve.

 


 

Oznámenie o predčasnom uzavretí výzvy

IROP-CLLD-P942-512-002

Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-P942-512-002 zameraná na aktivitu C1 Komunitné sociálne služby, ktorá bola vyhlásená dňa 11.10.2021 bude predčasne uzavretá k dátumu 14.11.2022, a to z dôvodu, že predmetná výzva je vyhlásená viac ako 9 mesiacov a v posledných dvoch hodnotiacich kolách neboli predložené žiadne ŽoPr.


 

 

Miestna akčná skupina LABOREC, o. z.
Vyhlásila dňa 11.10.2021 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií
Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov
Oprávnení žiadatelia:
fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:
a)osoby zapísané v obchodnom registri,
b)osoby, ktoré nie sú zapísané v obchod. registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.
Oprávnené aktivity: príloha č. 2 výzvy Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a opráv. výdavkov.
Financovanie projektu: Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45%.
Výška príspevku: minimálna 10 000,00 EUR - maximálna 70 000,00 EUR
a
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
Schéma pomoci: neaplikuje sa
Oprávnení žiadatelia:
a)obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
b) združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
c) občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
d) neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
e) cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
Oprávnené aktivity: príloha č. 2 výzvy Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a opráv. výdavkov.
Financovanie projektu: Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5%.
Výška príspevku: minimálna 35 000,00 EUR - maximálna 95 000,00 EUR
Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP
Uzavretie hodnotiaceho 1 kola: 10.1.2022
Uzavretie hodnotiaceho 2 kola: 10.4.2022

Dátum uzavretia: MAS uzavrie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle.
Žiadateľ je povinný realizovať projekt na území MAS. Územie MAS LABOREC, o.z. tvoria obce: Brestov nad Laborcom, Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Habura, Havaj, Kalinov, Krásny Brod, Malá Poľana, Medzilaborce, Miková, Ňagov, Oľka, Oľšinkov, Palota, Radvaň nad Laborcom, Repejov, Rokytovce, Rokytov pri Humennom, Roškovce, Sukov, Svetlice, Valentovce, Vladiča, Volica, Výrava, Zbojné, Zbudská Belá.

Bližšie informácie na www.maslaborec.sk, časť IROP, výzvy, vyhlásené výzvy
Alebo priamo http://implementacia.maslaborec.sk/PovinneZverejnovanie/vyzvy/vyhlasene-vyzvy?requisitionSource=IROP
Osobné konzultácie po dohode na mobile: 0903 903 099 na adrese
Kancelária MAS LABOREC, Duchnovičova 530/2, Medzilaborce


 

Index>AKTUALITY


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.